Порядок оформлення та подання публікації для оприлюднення

1. Обсяг доповіді / статті – 8-12 сторінок тексту (до 25 тис. знаків (як виняток, не більше 35 тис. знаків).

2. Технічні вимоги: текст статті подається у форматі Microsoft Word. Увесь матеріал статті повинен міститись в одному файлі. Файл повинен бути підписаний українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та містити в другій частині вид матеріалу (наприклад: Петренко А.Б._стаття; Петренко А.Б._дані про автора).

3. Текст статті повинен бути набраним через 1,5 інтервали, шрифт «Times New Roman», кегль 14. Поля: верхнє та нижнє – 2,0 см, ліве – 2,0 см, праве – 1,0 см., формат А-4.

4. Текст статті може містити графіки, діаграми, таблиці, ілюстрації.

5. Стаття має бути оформлена за схемою:

– УДК (у лівому верхньому куті аркуша, звичайним шрифтом);

– назва статті (заголовними буквами, жирним шрифтом по центру);

– автор (співавтори) – ім’я, прізвище (жирним шрифтом у правому куті), назва установи – основного місця роботи, підрозділу (факультету, кафедри тощо), робоча адреса, електронна пошта (курсивом по центру);

– анотація (курсивом по ширині тексту) українською, російською (900–1000 знаків кожна) та англійською мовами (2000 знаків); анотація повинна бути структурованою, містити мету дослідження та застосовані методи, основні одержані висновки;

– ключові слова українською, англійською, російською мовами;

– виклад основного матеріалу із дотримання вимог ВАК України, що передбачає наступні складові елементи:

1) актуальність і постановка проблеми в загальному вигляді;

2) аналіз основних досліджень та виокремлення невирішених частин проблеми;

3) формування мети (завдань) дослідження (доповіді / статті);

4) виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

5) висновки з проведеного дослідження;

6) перспективи подальших досліджень окресленої проблеми;

– обов’язковий список використаних джерел наприкінці статті; нумерований список ЗА АЛФАВІТОМ. Джерела та література повинні бути оформлені з усіма бібліографічними відомостями ЗГІДНО ДСТУ 8302:2015 (автор, назва, місце видання, рік видання, кількість сторінок видання (за останніми вимогами МОН України)).

– після списку використаних джерел надається цей же список джерел латинським алфавітом (References – транслітерація). При впорядкуванні references дотримуватися постанови Кабінету Міністрів України (постанова від 27 січня 2010 р. N 55) про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею – http://ukrlit.org/transliteratsiia;

6. Покликання на джерела і літературу у тексті статті – підтекстові посторінкові (у текстовому редакторі Microsoft Word проводиться через команду «Зсилки» → «Зноски» → «Внизу сторінки»).

7. До статті додаються (окремим файлом) відомості про автора (за схемою: прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, адреса проживання, електронна пошта, контактний мобільний телефон).

8. Статті, автори яких не мають наукового ступеня, супроводжуються рецензією кандидата, доктора наук за фахом публікації або витягом із протоколу засідання кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку.